جدول المحتوي

المعلومات عن Wirz

احدث اصدار1.4.2
الحجم53.0 MB
عمليات التثبيت9.6K+
الاقسامألعاب, العاب الكلمات
مطوّر التطبيقWirz
IDcom.wirz
التحديث2019-07-19

تحميل Wirz للاندرويد برابط سريع .

لقطات الشاشة لـ Wirz

الوصف Wirz

تنزيل Wirz للموبايل اندرويد برابط مباشر
تنزيل Wirz APK للموبايل اندرويد برابط مباشر Wirz مجاناً، تحميل Wirz من متجر بلاي تحميل برنامج Wirz .

Wirz

Wirz - الإفراج المشروط على raffica è un gioco di المشروط تربية e avvincente che ميت alla prova il tuo vocabolario e i tuoi riflessi.
Puoi sfidare على الانترنت e متصل ، amici e avversari casuali, gli Wirzers.

Ogni sfida سي svolge في tre جولة دا 90 سكوندي ciascuno. Nei primi بسبب جولة ديفي trovare e inserire parole che iniziano e finiscono con بسبب lettere scelte دا Wirz. نيل'ultimo جولة le parole devono contenere آل loro interno anche una terza lettera.

Puoi chattare في ogni momento con i tuoi amici e avversari.

في وسائل الإعلام una persona conosce حوالي 20.000 المشروط متنوعة تو quante ne conosci? Sei in grado di trovarle e inserirle più velocemente ديل توه avversario? Chi ha il vocabolario più ampio?

Scegli la tua strategia: sei أونو slo-Wirzer, dalle المشروط lunghissime e ragionate, oppure الأمم المتحدة بسرعة Wirzer داي monosillabi inseriti علاء velocità ديلا لوس ؟ Sfrutta أنا المكافأة في le parole più lunghe o per il maggior numero di المشروط inserite.

Raggiungi il primo dei 21 livelli del gioco, la scala classifica, controlla le الثلاثاء statistiche e condividi i tuoi risultati con gli amici.

Con la modalità خمر Wirz الممرات puoi sfidare sullo stesso الذكي, anche حاليا ، للأمم المتحدة أميكو presente fisicamente vicino على الشركة المصرية للاتصالات.

Puoi sfidare الأمم المتحدة Wirzer avversario tramite:

- Cerca avversario: vengono visualizzati gli ليبيا بسبب Wirzers sfidati e una lista di Wirzers scelti على caso دا poter sfidare;
- Avversario Facebook: vengono visualizzati tutti i tuoi amici Facebook che sono anche Wirzers, ovvero che hanno installato Wirz سول proprio الهاتف الذكي ؛
- Avversario casuale: viene visualizzato الأمم المتحدة avversario scelto على caso الهيئة tutti gli Wirzers;
- Modalità الألعاب (منفردا قسط): بسبب wirzers giocano على turno sullo stesso الهاتف الذكي.

Sfrutta la modalità Allenamento اد esercitati inserendo il più velocemente لك le parole che trovi.

Punteggi:
- il punteggio خاتمة è داتو دالا سوما دي punteggi ottenuti ني singoli الجولة ؛
- أ ciascuna lettera è assegnato الأمم المتحدة punteggio في قاعدة علاء difficoltà دي inserirla all'interno دي المشروط دي senso compiuto. Il punteggio توتال assegnato على ciascuna parola trovata è داتو دالا سوما دي punteggi assegnati alle singole lettere;
- alcune lettere presentano دي moltiplicatori che ne aumentano il valore numerico;
- alle المشروط con più di 8 lettere vengono aggiunti punti مكافأة لكل ogni ulteriore lettera inserita;
- dopo 15 المشروط scattano أنا المكافأة التحرير والسرد che regalano centinaia di punti;
- il sistema إيلو è il metodo utilizzato في calcolare la forza relativa di un Wirzer تعالي negli scacchi; attenzione quindi على perdere con تشي في classifica è posizionato peggio di te!

Descrizione delle autorizzazioni في l'app Wirz:
- Fotocamera: l'app Wirz permette di scattare una foto utilizzando direttamente la fotocamera ديل dispositivo الروبوت في caricare l'immagine ديل profilo utente;
- Di Comunicazione ريتي: consente كل l'التطبيق دي trasmettere le informazioni دا ه verso il telefono tramite الإنترنت.


Trovi معلومات إضافية متوفرة على موقع معلومات سو Wirz qui: www.wirz.it

تحميل Wirz للاندرويد برابط سريع

عرض المزيد


تحميل أحدث نسخة ←


ما الجديد

تحديث 1.4.2

التقييمات
9 تقييم


الحجم 53.0 MB
القسم ألعاب
المطور Wirz
جوجل بلاي Google Play

العاب الكلمات ←

متشابهة